När part, som av HovR förelagts att inom viss tid från delgivning av föreläggandet slutföra sin talan, försuttit tiden, har det förhållandet, att HovR:n avgjort målet utan att ha förvissat sig härom, ansetts inte utgöra skäl att undanröja HovR:ns avgörande.


Lagrum:
55 kap. 15 § rättegångsbalken (1942:740); 50 kap. 26 § 2 st. rättegångsbalken (1942:740)
NJA 1981 s 441 (nr 38)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1981-03-20

Målnummer:
Ö1092-79