Resningsärende. Sedan finländsk domstol genom två särskilda domar dömt samma tilltalad till fängelse straff, förordnade den svenska kriminalvårdsstyrelsen att påföljderna skulle verkställas här i riket. Bestämmelsen i 34 kap 10 § 2 st BrB om bestämmande av straff efter anmälan av åklagare har ansetts tillämplig i fallet. Resning har ansetts kunna komma i fråga i ärende som nu sagts, när rätten avvisat åklagarens anmälan.


Lagrum:
34 kap. 10 § 2 st. brottsbalken (1962:700); 29 § 1 st. andra punkten nordiska verkställighetslagen (1963:193)
NJA 1981 s 439 (nr 37)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1981-03-12

Målnummer:
Ö1561-80