Fråga om beräkning av tid för åtalspreskription vid olaga vapeninnehav. 35 kap. 1 § 1 st och 4 § 1 st BrB.


Lagrum:
35 kap. 1 § 1 st. brottsbalken (1962:700); 35 kap. 4 § 1 st. brottsbalken (1962:700); 3 § vapenförordningen (1949:340); 36 § 1 mom. 1 st. andra meningen vapenförordningen (1949:340); 5 § 1 st. vapenlagen (1973:1176); 37 § 2 st. vapenlagen (1973:1176)
NJA 1981 s 380 (nr 22)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1981-02-18

Målnummer:
B6-80