Fråga huruvida HovR ägt avgöra mål utan huvudförhandling. 35 kap 13 § 2 st och 51 kap 21 § 2 st RB.


Lagrum:
35 kap. 13 § 2 st. rättegångsbalken (1942:740); 51 kap. 21 § 2 st. rättegångsbalken (1942:740); NJA 1972 s. 578
NJA 1972 s. 578; NJA 1979 C 372
NJA 1981 s 346 (nr 19)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1981-02-25

Målnummer:
B524-79