Återställande av försutten tid. Omständigheterna har i ett visst fall inte varit sådana att sökandens påstående att han inte fick del av domen under överklagandetiden ska ifrågasättas. Sökanden har därmed haft laga förfall för sin underlåtenhet att i tid överklaga domen. Den försuttna tiden har därför återställts. (Jfr NJA 2012 s. 435).

Lunds tingsrätt förpliktade i dom den 21 mars 2011 R.A. att till Kalmarsundsregionens Renhållare utge dels ett kapitalbelopp jämte ränta, dels ersättning för inkassokostnader och rättegångskostnader. Tingsrätten tog målet till avgörande utan huvudförhandling med stöd av 42 kap. 18 § första stycket 5 RB.

Hovrätten över Skåne och Blekinge

R.A. ansökte i Hovrätten över Skåne och Blekinge om återställande av försutten tid för överklagande av avgörandet.

Hovrätten (hovrättsråden Marianne Lejman och Ingela Sundin, referent, samt tf. hovrättsassessorn Linus Videgren) anförde följande i beslut den 30 maj 2011.

Skäl för beslutet

Av tingsrättens dagboksblad framgår att domen expedierats till R.A. den 21 mars 2011 och därvid sänts till den adress R.A. uppgett. Något skäl att betvivla riktigheten av dagboksanteckningen föreligger inte. Vad R.A. har anfört medför inte bedömningen att han har visat att han haft laga förfall för sin underlåtenhet att i rätt tid överklaga avgörandet.

Hovrätten avslår ansökningen.

Högsta domstolen

R.A. överklagade och yrkade att HD, med ändring av hovrättens beslut, skulle återställa försutten tid för överklagande av tingsrättens dom.

Kalmarsundsregionens Renhållare motsatte sig att beslutet ändrades.

Målet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden, justitiesekreteraren Patrik Skogh, föreslog i betänkande att HD skulle meddela följande beslut.

Skäl

Kalmarsundsregionens Renhållare ansökte i tingsrätten om stämning mot R.A. Efter viss skriftväxling förelades R.A. den 26 oktober 2010 att senast den 9 november 2010 slutföra sin talan. Tingsrätten avgjorde den 21 mars 2011 målet utan huvudförhandling. Sista dag för överklagande av domen var den 11 april 2011.

Den 26 maj 2011 ansökte R.A. i hovrätten om återställande av försutten tid. Han anförde att han inte hade fått del av domen före det att Kronofogdemyndigheten framställde betalningskrav mot honom och att han därför inte hade kunnat överklaga tingsrättens dom i rätt tid. Hovrätten avslog ansökningen.

R.A. har överklagat hovrättens beslut till HD och yrkat - som han får förstås - att HD, med ändring av hovrättens beslut, återställer försutten tid för överklagande av tingsrättens dom. Han har i huvudsak anfört att expediering via post utan delgivning är en osäker distributionsform som riskerar att leda till att enskilda inte kan tillgodogöra sig sina rättigheter och att han inte ska behöva drabbas av att brevbärare inte har skött sitt jobb.

Kalmarsundsregionens Renhållare har i HD i huvudsak anfört att R.A. har varit part i ett antal liknande tvister och att han därmed har inhämtat kunskaper om rättssystemet och domstolens handläggning. Vidare anförs att R.A. regelmässigt åberopat problem med e-post och postkontakter och att R.A. synes drabbas av problem med postgången då viktigare handlingar expedieras. Kalmarsundsregionens Renhållare hänvisar till två handlingar ingivna under tingsrättsprocessen (aktbilaga 11 och 16), i vilka R.A. uppger dels att det är ett faktum att man inte får posten sig tillsänd, dels att rapporter skickade till Kalmarsundsregionens Renhållare inte verkar ha kommit fram.

Det finns inte anledning att ifrågasätta att Lunds tingsrätt expedierade domen till R.A:s adress. Det framgår emellertid inte av tingsrättens akt att R.A. i förväg underrättades om när domstolen skulle meddela sin dom.

HD har i rättsfallet NJA 2012 s. 435 slagit fast att när ett mål eller ärende har avgjorts på handlingarna och en part inte i förväg har underrättats om när avgörandet skulle meddelas, bör ett påstående om att avgörandet inte har kommit parten till handa godtas, om inte omständigheterna talar mot påståendet.

Även om R.A. varit part i flera liknande tvister så kan han inte förväntas förutse att domen skulle komma att meddelas omkring fem månader efter det att han hade slutförelagts. Det faktum att han i skrifter i tingsrättsprocessen har uppgett att det tidigare har förekommit problem med postgången behöver inte tala mot hans påstående om att domen inte kommit fram. Vad Kalmarsundsregionens Renhållare har anfört är inte tillräckligt för att omständigheterna ska anses tala mot R.A:s påstående om att han aldrig har fått del av domen. Någon annan omständighet som talar mot R.A:s påstående har inte framkommit.

Mot bakgrund av det anförda ska utgångspunkten vara att R.A. inte kunde ta del av domen före överklagandetidens utgång. Han har därmed haft laga förfall för sin underlåtenhet att i tid överklaga domen, och den försuttna tiden ska därför återställas.

HD:s avgörande

Med ändring av hovrättens beslut återställer HD med tillämpning av 58 kap. 11 § RB den försuttna tiden för att överklaga tingsrättens dom. Överklagandet ska ha kommit in till tingsrätten inom tre veckor från dagen för HD:s beslut.

HD (justitieråden Ann-Christine Lindeblad, Lena Moore, referent, Agneta Bäcklund, Martin Borgeke och Lars Edlund) meddelade den 8 mars 2013 följande beslut.

Skäl

1. Kalmarsundsregionens Renhållare ansökte om stämning mot R.A. för obetalda avgifter för sophämtning. Efter viss skriftväxling förelades R.A. den 26 oktober 2010 att senast den 9 november 2010 slutföra sin talan. Tingsrätten avgjorde den 21 mars 2011 målet utan huvudförhandling. Sista dag för överklagande av domen var den 11 april 2011. Den 26 maj 2011 ansökte R.A. i hovrätten om återställande av försutten tid. Han anförde att han inte hade fått del av tingsrättens dom innan Kronofogdemyndigheten framställde betalningskrav mot honom och att han därför inte hade kunnat överklaga domen i rätt tid. Hovrätten avslog ansökningen.

2. Kalmarsundsregionens Renhållare har i HD anfört bl.a. följande. Det aktuella målet är ett av många mål mellan parterna rörande obetalda avgifter för sophämtning från R.A:s fastigheter. R.A. har i målen regelmässigt åberopat problem med postgången. Kalmarsundsregionens Renhållare har hänvisat till två inlagor från R.A. i tingsrättsprocessen. R.A. har i inlagorna anfört bl.a. att det är ett faktum att man inte får posten sig tillsänd och att han har skickat anmälningar om inflyttning respektive avflyttning av hyresgäster per post till bolaget och att praktiskt taget ingen av dessa anmälningar, enligt bolaget, har kommit fram.

3. När ett mål eller ärende har avgjorts på handlingarna och en part inte i förväg har underrättats om när avgörandet skulle meddelas, ska ett påstående om att avgörandet inte har kommit parten till handa godtas, om inte omständigheterna talar mot påståendet (NJA 2012 s. 435).

4. Det är utrett att tingsrätten expedierade domen till R.A:s adress och att domen inte har kommit i retur till tingsrätten. Detta förhållande och vad Kalmarsundsregionens Renhållare har uppgett talar i någon mån mot R.A:s påstående att han inte fick del av domen. Uppgifterna är emellertid allmänt hållna och innehåller heller inte någon närmare information om vad som har förekommit i andra mål mellan parterna. Omständigheterna är därmed inte sådana att R.A:s påstående att han inte fick del av domen under överklagandetiden ska ifrågasättas.

5. R.A. har därmed haft laga förfall för sin underlåtenhet att i tid överklaga domen. Den försuttna tiden ska därför återställas.

HD:s avgörande

Med ändring av hovrättens beslut återställer HD med tillämpning av 58 kap. 11 § RB den försuttna tiden för att överklaga tingsrättens dom. Överklagandet ska ha kommit in till tingsrätten inom tre veckor från dagen för HD:s beslut.

HD:s beslut meddelat: den 8 mars 2013.

Mål nr: Ö 2693-11.

Lagrum: 58 kap. 11 § RB.

Rättsfall: NJA 2012 s. 435.

NJA 2013 s 97 (nr 14)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2013-03-08

Målnummer:
Ö2693-11