Allmän förmånsrätt enligt 10 a § förmånsrättslagen har ansetts omfatta bolagsrevisors arvode för granskning av kontrollbalansräkning enligt aktiebolagslagen.


Lagrum:
10 a § förmånsrättslagen (1970:979); 25 kap. 13 § aktiebolagslagen (2005:551)
NJA 2011 s 621 (nr 14)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2011-10-13

Målnummer:
Ö2710-09