Fråga om ansvar för allmänfarlig vårdslöshet när åklagaren i mål om åtal för mordbrand åberopat straffbestämmelsen i 13 kap. 6 § brottsbalken om allmänfarlig vårdslöshet först sedan preskriptionstiden för ansvar enligt första stycket, men inte för grovt brott enligt andra stycket, gått ut.


Lagrum:
1 kap. 2 § , 13 kap. 1 § och 6 § samt 35 kap. 1 § brottsbalken (1962:700); 30 kap. 3 § samt 45 kap. 4 § och 5 § rättegångsbalken (1942:740); NJA 1973 s. 590
NJA 1973 s. 590; NJA 1978 s. 291; NJA 1980 s. 191; NJA 1981 s. 604; NJA 1990 s. 361; NJA 2008 s. 1066; NJA 2011 s. 563; Europadomstolens dom den 25 mars 1999 i målet Pélissier och Sassi mot Frankrike, Report of Judgements and Decisions, 1999-II; Europadomstolens dom den 12 april 2011 i målet Adrian Constantin mot Rumänien, no. 21175/03; Europadomstolens dom den 11 december 2007 i målet Drassich mot Italien, no. 25575/04; Europadomstolens beslut den 5 september 2006 i målet Bäckström och Andersson mot Sverige, no. 67930/01
NJA 2011 s 611 (nr 14)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2011-09-30

Målnummer:
B2105-10