Svensk exekutionsbehörighet vid verkställighet av svensk dom om umgänge.


Lagrum:
21 kap. 1 § föräldrabalken (1949:381); 10 kap. 15 § rättegångsbalken (1942:740)
NJA 2011 s 507 (nr 14)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2011-07-05

Målnummer:
Ö5153-10