Vid tolkning av ett hyresavtal har en förhandlingsklausul varigenom hyresgäst förbinder sig att godta hyra som följer av överenskommelse på grund av förhandlingsordning som gäller för fastigheten ansetts inte utgöra avtalsinnehåll. Även fråga om rättskraft hos avgörande av hyresnämnd.


Lagrum:
12 kap. 19 § jordabalken (1970:994); 22 § lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder; 1 § och 2 § hyresförhandlingslagen (1978:304)
NJA 2011 s 316 (nr 14)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2011-06-09

Målnummer:
T4953-09