I ett ärende om överklagande av beslut om rättelse av fastighetsregistrets inskrivningsdel har Kammarkollegiet ansetts ha yttrat sig i syfte att tillvarata intresset av ett korrekt fört fastighetsregister. Kammarkollegiet har därmed inte intagit sådan ställning av part att kollegiet kunnat åläggas att ersätta parts rättegångskostnad.


Lagrum:
19 kap. 22 § och 24 § jordabalken (1970:994); 19 kap. 32 § jordabalken i dess lydelse före 1 juni 2008 (1970:994); 21 § lag (1946:804) om införande av nya rättegångsbalken; 18 kap. 16 § rättegångsbalken (1942:740); NJA 1994 s. 33
NJA 1994 s. 33; NJA 2001 s. 738 I och II; NJA 2000 s. 564; NJA 2002 s. 613
NJA 2011 s 248 (nr 14)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2011-05-03

Målnummer:
Ö3939-08