Innebörden av kravet på skriftlig underrättelse om beslut enligt fastighetsbildningslagen.


Lagrum:
4 kap. 33 a § fastighetsbildningslagen (1970:988); 19 § anläggningslagen (1973:1149)
NJA 2011 s 83 (nr 14)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2011-04-15

Målnummer:
Ö3244-09