Ett konkursbo, som för en återvinningstalan avseende gäldenärens avtal, har ansetts inte kunna grunda någon rätt på det prorogationsavtal som gällde för det avtalsförhållandet.


Lagrum:
10 kap. 3 § och 16 § rättegångsbalken (1942:740); Artikel 3.1 i rådets förordning (EG) nr 1346/2000 (insolvensförordningen); NJA 1993 s. 641
NJA 1993 s. 641; NJA 1998 s. 361; NJA 2003 s. 3; NJA 2007 s. 475; EU-domstolens dom i mål C-339/07
NJA 2010 s 734 (nr 14)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2010-12-30

Målnummer:
Ö2782-10