Vid återvinning av en överlåtelse av aktier har det ansetts att återvinningssvaranden får återlämna likvärdiga aktier samt att, om varken den mottagna egendomen eller annan likvärdig egendom kan återlämnas, ersättning för egendomens värde ska bestämmas till värdet vid återvinningsmålets avgörande, när detta är möjligt. När svaranden förfogat över de mottagna aktierna och återvinning sker enligt 4 kap. 5 § konkurslagen har konkursboet dock rätt att i stället kräva det belopp som tredje man betalat. 4 kap. 14 och 15 §§ konkurslagen (1987:672).


Lagrum:
4 kap. 5 §, 6 §, 14 §, 15 § och 18 § samt 7 kap. 23 § konkurslagen (1987:672); 39 § och 64 § köplagen (1990:931); NJA 1935 A 405
NJA 1935 A 405; NJA 1954 s. 546; NJA 2003 s. 37
NJA 2010 s 709 (nr 14)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2010-12-29

Målnummer:
T2618-09