En tillståndsdom av miljödomstol har överklagats enbart av sökanden, som yrkar ändring i ett av tillståndsvillkoren. Vid bifall till ett sådant överklagande har Miljööverdomstolen ansetts kunna göra sådana ytterligare ändringar i domen som har samband med den bifallna ändringen och rör samma del av den överklagade domen.


Lagrum:
20 kap. 3 § miljöbalken (1998:808); 4 kap. 1 § lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar (beslutad att träda i kraft den 2 maj 2011); 17 kap. 3 § rättegångsbalken (1942:740)
NJA 2010 s 690 (nr 14)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2010-12-29

Målnummer:
T1115-09