En giltig hävning av en överlåtelse av patent leder till en sakrättsligt skyddad återgång av patentet utan något tillkommande sakrättsligt moment. Om hävningen sker före köparens konkurs påverkas det sakrättsliga skyddet inte av att köparen medgetts rätt att förfoga över patentet före betalning av köpeskillingen.


Lagrum:
1 kap. 1 §, 4 kap. 5 § och 19 § konkurslagen (1987:672); 54 § och 63 § köplagen (1990:931); 2 kap. 20 § lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion; NJA 1932 s. 292
NJA 1932 s. 292; NJA 2009 s. 695
NJA 2010 s 617 (nr 14)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2010-12-22

Målnummer:
T5811-09