Reformatio in pejus. Fråga om riksåklagarens överklagande skett till den tilltalades förmån.


Lagrum:
51 kap. 25 § rättegångsbalken (1942:740); 25 kap. 1 § brottsbalken (1962:700)
NJA 2010 s 555 (nr 14)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2010-11-18

Målnummer:
B1015-09