Utformning av tillståndsvillkor enligt miljöbalken, särskilt när det gäller krav på verksamhetsutövarens kunskaper om de kemikalier som används i verksamheten.


Lagrum:
2 kap. 2 §, 16 kap. 2 §, 22 kap. 25 § och 26 kap. 19 § miljöbalken (1998:808); Artikel 31 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach); NJA 2006 s. 188
NJA 2006 s. 188; NJA 2006 s. 310
NJA 2010 s 516 (nr 14)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2010-11-18

Målnummer:
T1356-08