Förmånsrätt för kvarstadsfordran enligt 16 kap. 15 § andra stycket utsökningsbalken har ansetts gälla i kvarstadsgäldenärens konkurs trots att kvarstaden hävts efter konkursbeslutet.


Lagrum:
16 kap. 15 § andra stycket utsökningsbalken (1981:774); 15 kap. 8 § samt 52 kap. 7 § andra stycket rättegångsbalken (1942:740); NJA 1973 s. 635
NJA 1973 s. 635; NJA 1982 s. 900; NJA 1989 s. 52; NJA 2009 s. 291
NJA 2010 s 454 (nr 14)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2010-09-07

Målnummer:
Ö3243-10