Eftersom det i ett mål om lönegaranti vid en helhetsbedömning inte visats vara fråga om ett missbruk av garantin har arbetstagarens fordran inte heller bedömts uppenbart överstiga vad som kan anses skäligt.


Lagrum:
7 b § lönegarantilagen (1992:497); 5 kap. 2 § konkurslagen (1987:672); Artikel 12 Europaparlamentets och Rådets direktiv 2008/94/EG; NJA 1993 s. 22
NJA 1993 s. 22; EG-domstolens dom den 11 september 2003 i mål C-201/01, Maria Walcher mot Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen Steiermark, REG 2003, s. I 8827
NJA 2010 s 434 (nr 14)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2010-07-08

Målnummer:
T4990-07