Ett avtal mellan A och B om köp av motorcyklar på kredit, utan återtagandeförbehåll, hävdes därför att köparen A (en återförsäljare) inte betalade skulden i vederbörlig ordning. Motorcyklarna, som enligt avtal mellan parterna lämnades kvar i A:s besittning för att säljas i kommission, hämtades av B dagarna innan A försattes i konkurs. Transaktionen har ansetts innebära att A betalade sin skuld med motorcyklarna, dvs. med osedvanliga betalningsmedel. Trots att B registrerats som ägare i fordonsregistret och registreringsskyltar och registreringshandlingar överlämnats till B tidigare än tre månader före fristdagen, har betalningen kunnat återvinnas eftersom varken tradition till B eller registrering enligt lösöreköpslagen skett före denna tidpunkt.


Lagrum:
Lagen (1845:50 s. 1) om handel med lösören, som köparen låter i säljarens vård kvarbliva; 4 kap. 10 § och 15 § konkurslagen (1987:672); 54 § köplagen (1990:931); NJA 1932 s. 292
NJA 1932 s. 292; NJA 1932 s. 755; NJA 2007 s. 413; NJA 2008 s. 684
NJA 2010 s 154 (nr 14)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2010-03-16

Målnummer:
T3252-08