En klagande i ett bygglovsärende har ansetts inte vara berättigad till skadestånd för rättegångskostnader som föranletts av oriktig myndighetsutövning av kommunen. 3 kap. 2 § skadeståndslagen (1972:207) och artikel 1 i första tilläggsprotokollet till Europakonventionen.


Lagrum:
3 kap. 2 § skadeståndslagen (1972:207); 8 kap. 22 § plan- och bygglagen (1987:10); Artikel 1 i första tilläggsprotokollet till europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (1994:1219); NJA 1994 s. 194
NJA 1994 s. 194; NJA 2003 s. 217; NJA 2003 s. 285; NJA 2005 s. 462; NJA 2007 s. 295; NJA 2007 s. 584; NJA 2007 s. 862
NJA 2010 s 112 (nr 13)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2010-03-04

Målnummer:
T227-08