Fråga om offentlig försvarare kan tillerkännas ersättning av allmänna medel för upprättande av arbetsredogörelse.


Lagrum:
21 kap. 10 § rättegångsbalken (1942:740); 3 § förordningen (1997:406) om offentlig försvarare m.m.; 20 § rättshjälpsförordningen (1997:404)
NJA 2010 s 19 (nr 3)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2010-01-27

Målnummer:
Ö579-08