Konkursärende. Fråga om tillstånd till prövning i hovrätt när det i hovrätten åberopas omständigheter som inträffat efter konkursbeslutet.


Lagrum:
2 kap. 22 § konkurslagen (1987:672); 49 kap. 14 § rättegångsbalken (1942:740); NJA 1992 C 30
NJA 1992 C 30; NJA 1997 C 88
NJA 2009 s 773 (nr 78)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2009-11-18

Målnummer:
Ö2979-09