En stiftelse under bildande har ansetts inte kunna föra talan om utfående av stiftelsekapitalet. Sådan talan skulle däremot ha kunnat föras i eget namn för stiftelsens räkning av styrelsen eller förvaltaren för stiftelsen eller av en av stiftaren utpekad företrädare för stiftelsen.


Lagrum:
11 kap. 2 § rättegångsbalken (1942:740); 1 kap, 1 §, 2 § och 4 § stiftelselagen (1994:1220); 22 kap. 7 § ärvdabalken (1958:637); 2 kap. 25 § och 26 § aktiebolagslagen (2005:551); 2 kap. 4 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar; NJA 1984 s. 215
NJA 1984 s. 215; NJA 1984 s. 595
NJA 2009 s 646 (nr 64)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2009-10-28

Målnummer:
Ö1153-08