Sedan tingsrätt avvisat en skadeståndstalan mot en likvidator i ett aktiebolag därför att käranden inte styrkt att bolagsstämma beslutat att vägra ansvarsfrihet eller att väcka sådan talan, vilket utgör en processförutsättning som rätten haft att självmant beakta, har käranden tillåtits att i hovrätten åberopa ett i tingsrätten ej ingivet protokoll från extra bolagsstämma och avvisningsbeslutet undanröjts.


Lagrum:
50 kap. 25 § rättegångsbalken (1942:740); 29 kap. 7 § aktiebolagslagen (2005:551); NJA 1975 s. 575
NJA 1975 s. 575; NJA 1976 s. 599; NJA 1989 C 100; NJA 1990 s. 286
NJA 2009 s 594 (nr 59)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2009-10-16

Målnummer:
Ö5288-08