Frågor om påföljd och utvisning vid fickstöld.


Lagrum:
8 kap. 4 § brottsbalken (1962:700); 8 § utlänningslagen (2005:716); Artikel 27 och artikel 28 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38/EG av den 29 april 2004 om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier; NJA 2003 s. 121
NJA 2003 s. 121; EG-domstolens dom den 27 april 2006 i mål C 441/02; Kommissionen mot Tyskland (REG 2006, s. I-3449); NJA 1979 s. 153
NJA 2009 s 559 (nr 55)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2009-09-29

Målnummer:
B3439-07