Prövningstillstånd krävs för att hovrätten ska pröva överklagande av fastighetsdomstolens avgöranden i mål som enligt anläggningslagen ska handläggas som fastighetsbildningsmål.


Lagrum:
30 § och 31 § anläggningslagen (1973:1149); 2 § lagen (1969:246) om domstolar i fastighetsmål; 49 kap. 12 § rättegångsbalken (1942:740)
NJA 2009 s 548 (nr 52)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2009-09-21

Målnummer:
Ö1288-09