Fråga om den som utan vinstsyfte har hjälpt nära släktingar att passera över s.k. inre gräns till Sverige kan dömas för människosmuggling.


Lagrum:
2 kap. 1 §, 3 § och 4 § samt 20 kap. 8 § och 9 § utlänningslagen (2005:716); 6 kap. 5 § utlänningsförordningen (2006:97); Artikel 1 rådets direktiv 2002/90 EG av den 28 november 2002 om definition av hjälp till olaglig inresa, transitering och vistelse; 33 kap. 6 § tredje stycket brottsbalken (1962:700)
NJA 2009 s 424 (nr 41)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2009-06-15

Målnummer:
B3672-07