Ansökan om resning och klagan över domvilla i ett mål som prövats av en kommun i första instans och avgjorts av Miljööverdomstolen som slutinstans har ansetts böra prövas enligt bestämmelserna för tvistemål i 58 och 59 kap. rättegångsbalken.


Lagrum:
20 kap. 3 § miljöbalken (1998:808); 58 kap. 1 § och 4 § samt 59 kap. 1 § och 2 § rättegångsbalken (1942:740)
NJA 2009 s 102 (nr 10)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2009-03-12

Målnummer:
Ö4919-07