Reformatio in pejus. Sedan en tingsrätt i två skilda domar dömt den tilltalade för misshandel till villkorlig dom och samhällstjänst resp. till fängelse har hovrätten dömt till ett gemensamt fängelsestraff. Fråga hur långt fängelsestraff hovrätten kunnat döma ut.


Lagrum:
51 kap. 25 § rättegångsbalken (1942:740); 30 kap. 1 § och 3 § brottsbalken (1962:700); NJA 1984 s. 452
NJA 1984 s. 452; NJA 1984 s. 918; NJA 1995 s. 708; NJA 1998 s. 713; NJA 2001 s. 614; NJA 1968 s. 327
NJA 2009 s 34 (nr 3)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2009-02-11

Målnummer:
B1968-07