En revisor har avgett s.k. ren revisionsberättelse. Fråga om detta har kunnat innebära medverkan till bokföringsbrott avseende årsredovisningen för det granskade räkenskapsåret.


Lagrum:
11 kap. 5 § och 23 kap. 4 § brottsbalken (1962:700); 4 kap 1 § och 5 § samt 6 kap. 1 § och 3 § bokföringslagen (1999:1078); 8 kap. 4 § och 29 § aktiebolagslagen (2005:551); NJA 1949 s. 529
NJA 1949 s. 529; NJA 1988 s. 383; NJA 2000 s. 372; NJA 2004 s. 618; NJA 2006 s. 627
NJA 2009 s 3 (nr 1)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2009-01-13

Målnummer:
B1296-08