Fråga om köpare av en fastighet har reklamerat fel i fastigheten inom skälig tid efter det att de märkt eller borde ha märkt felet.


Lagrum:
4 kap. 19 a § jordabalken (1970:994); 32 § köplagen (1990:931); 23 § konsumentköplagen (1990:932)
NJA 2008 s 1158 (nr 105)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2008-12-09

Målnummer:
Ö4308-07