Högsta domstolen har prövat ansökan om extraordinärt rättsmedel beträffande ett beslut som fattats av en myndighets personalansvarsnämnd i ett disciplinärende. Vid prövningen, som skett enligt 11 kap. 11 § regeringsformen, har förvaltningsprocesslagens bestämmelse om resning beaktats.


Lagrum:
11 kap. 11 § regeringsformen (1974:152); 59 kap. 5 § rättegångsbalken (1942:740); 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291); 17 § förvaltningslagen (1986:223); 14 §, 15 § och 37 § lagen (1994:260) om offentlig anställning; Lagen (1987:439) om inskränkning i rätten att överklaga arbetstvister; 2 kap. 3 § lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister; NJA 2007 s. 82
NJA 2007 s. 82; RÅ 1992 not. 637
NJA 2008 s 1022 (nr 91)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2008-11-04

Målnummer:
Ö3241-06