En person som gjort sig skyldig till ett olaga hot samtidigt som han gjort sig skyldig till misshandel av den hotade har dömts för misshandel och olaga hot i brottskonkurrens. Även fråga om det olaga hotet skall bedömas som grovt brott.


Lagrum:
3 kap. 5 §, 4 kap. 5 § och 26 kap. 2 § brottsbalken (1962:700); 51 kap. 23 a § och 55 kap. 15 § rättegångsbalken (1942:740)
NJA 2008 s 1010 (nr 90)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2008-11-03

Målnummer:
B4684-07