En person har installerat en dold kamerautrustning och med hjälp av utrustningen spelat in ljud- och bildupptagningar av bl.a. intimt umgänge mellan två andra personer. Fråga om ansvar för ofredande sedan de filmade personerna fått information om inspelningarna.


Lagrum:
4 kap. 7 § brottsbalken (1962:700); Artikel 7 och artikel 8 europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (1994:1219); NJA 1992 s. 594
NJA 1992 s. 594; NJA 1996 s. 418; NJA 2005 s. 805; NJA 2007 s. 540; NJA 2007 s. 747; Europadomstolens dom den 24 juni 2004 i målet von Hannover v. Germany, no. 59320100, ECHR 2004-VI
NJA 2008 s 946 (nr 84)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2008-10-23

Målnummer:
B2669-07