Domare i Miljööverdomstolen som avvisat en ansökan om tillstånd till vattenverksamhet avseende en del av den s.k. Citybanan har inte på grund av uttalanden som gjorts i det beslutet ansetts jäviga att handlägga ett annat mål angående tillstånd till sådan verksamhet avseende en annan del av banan.


Lagrum:
Artikel 6.1 europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (1994:1219); 4 kap 13 § 10 rättegångsbalken (1942:740); NJA 1998 s. 228
NJA 1998 s. 228; NJA 2007 N 18
NJA 2008 s 893 (nr 78)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2008-09-30

Målnummer:
Ö2303-07