Fråga om det med hänsyn till proportionalitetsprincipen i 25 kap. 1 § tredje stycket rättegångsbalken finns tillräckliga förutsättningar för fortsatt reseförbud mot bakgrund bl.a. av den tid som reseförbudet gällt.


Lagrum:
2 kap. 8 § och 12 § regeringsformen (1974:152); 25 kap. 1 § tredje stycket rättegångsbalken (1942:740); Artikel 2 i protokoll nr 4 till europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (1994:1219)
NJA 2008 s 868 (nr 72)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2008-09-11

Målnummer:
Ö3044-08