En företagsrekonstruktör har i gäldenärens efterföljande konkurs förklarat sig kvitta sitt anspråk på ersättning mot en redovisningsfordran som gäldenären haft mot rekonstruktören. Frågan om skäligheten av ersättningsanspråket har ansetts kunna prövas genom utdelningsklander. Även fråga om preskription enligt 18 kap. 9 § handelsbalken.


Lagrum:
4 kap. 4 § lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion; 10 § förmånsrättslagen (1970:979); 5 kap. 15 § konkurslagen (1987:672); 18 kap. 9 § handelsbalken (1736:0123 s. 2); NJA 1974 s. 161
NJA 1974 s. 161; NJA 1916 s. 242; NJA 2000 s. 31; NJA 2000 s. 78; NJA 2000 s. 137
NJA 2008 s 805 (nr 67)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2008-07-09

Målnummer:
Ö4397-06