Käranden har som en tredje grund påstått att hans skadeståndstalan inte stöds på det rättsförhållande som regleras i ett nyttjanderättsavtal med en skiljeklausul utan avser ett anspråk som grundas på vållande genom brott. De faktiska omständigheter som åberopats har bedömts ha direkt anknytning till nyttjanderättsavtalet. Med hänsyn härtill och då de två övriga grunderna enligt lagakraftvunnet beslut skall prövas av skiljemän har allmän domstol ansetts vara obehörig att pröva den tredje grunden.


Lagrum:
10 kap. 17 a § rättegångsbalken (1942:740); 4 § lagen (1999:116) om skiljeförfarande; NJA 1972 s. 458
NJA 1972 s. 458; NJA 1964 s. 2; NJA 1973 s. 480; NJA 1982 s. 738
NJA 2007 s 475 (nr 59)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2007-06-14

Målnummer:
Ö2416-04