Resningsärende. Åsidosättande av den s.k. specialitetsprincipen vid utlämning för brott har ansetts utgöra grund för resning. Underlåtenhet att till anmodad stat lämna information i utlämningsärendet angående svenska föreskrifter om påföljdsbestämning har däremot inte ansetts utgöra sådan grund.


Lagrum:
2 kap. 8 § brottsbalken (1962:700); 58 kap. 2 § rättegångsbalken (1942:740)
NJA 2007 s 80 (nr 12)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2007-02-16

Målnummer:
Ö3592-06