Resning. Med stöd av 34 kap. 1 § första stycket 3 och andra stycket brottsbalken undanröjdes en tilltalads tidigare dom på skyddstillsyn förenad med fängelse och utdömdes fängelse som gemensam påföljd för brotten i den tidigare domen och nytt brott. Resning har beviljats då det inte framgått att 6 § femte stycket samma kapitel tillämpats, vilket resulterat i att den tilltalade på sin egen talan i hovrätten erhållit ett sammanlagt längre fängelsestraff än om tingsrättens dom hade blivit bestående.


Lagrum:
34 kap. 1 § första stycket 3 och andra stycket samt 6 § femte stycket brottsbalken (1962:700); 51 kap. 25 § första stycket och 58 kap. 2 § 5 och 7 § första stycket andra meningen rättegångsbalken (1942:740)
NJA 2006 s 582 (nr 67)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2006-10-25

Målnummer:
Ö3726-06