Fråga om visst handlande utgjort medhjälp till grov stöld och, när detta ansetts vara förhållandet, om det varit fråga om ett ringa fall som inte bör föranleda ansvar.


Lagrum:
8 kap. 4 § samt 23 kap. 4 § och 5 § brottsbalken (1962:700)
NJA 2006 s 577 (nr 66)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2006-10-19

Målnummer:
B1256-06