Fråga om förverkande har prövats i tingsrätt enligt lagen (1986:1009) om förfarandet i vissa fall vid förverkande m.m. efter det att svaranden underlåtit att efterkomma tingsrättens föreläggande att inkomma med yttrande. Ändringsdispens i hovrätten har meddelats då svarandens invändningar i hovrätten inte kunnat lämnas utan avseende och de väckt tvivel om riktigheten av tingsrättens avgörande.


Lagrum:
49 kap. 14 § 2 rättegångsbalken (1942:740); 2 § andra stycket lagen (1986:1009) om förfarandet i vissa fall vid förverkande m.m.
NJA 2006 s 518 (nr 57)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2006-09-01

Målnummer:
Ö5109-04