Straffmätning vid upprepade fall av våldtäkt mot och sexuellt utnyttjande av barn.


Lagrum:
6 kap. 4 § och 5 § samt 26 kap. 2 § och 29 kap. 1 § brottsbalken (1962:700)
NJA 2006 s 510 (nr 56)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2006-07-25

Målnummer:
B1940-06