Fråga i mål om bedrägeribrott huruvida skada uppkommit för den vilseledde.


Lagrum:
9 kap. 1 § och 3 § brottsbalken (1962:700)
NJA 2006 s 491 (nr 54)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2006-07-07

Målnummer:
B4126-03