Ett flygblad som spritts i en skola har innehållit uttalanden om homosexuella. Fråga om spridningen är att bedöma som hets mot folkgrupp. (Jfr NJA 2005 s. 805.)


Lagrum:
16 kap. 8 § brottsbalken (1962:700); 2 kap. 1 §, 12 § och 13 § regeringsformen (1974:152); Artikel 10 europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (1994:1219)
NJA 2006 s 467 (nr 53)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2006-07-06

Målnummer:
B119-06