En målsägande har överklagat tingsrättens dom i ansvarsdelen. Fråga om han därvid också fullföljt talan såvitt gäller hans skadeståndstalan i tingsrätten. Den som offentlig försvarare förordnade advokaten har inte ansetts biträda målsägandens motpart i denna egenskap vid särskilt överklagande av hovrättens beslut att avvisa målsägandens överklagande dit i skadeståndsdelen.


Lagrum:
50 kap. 4 § och 51 kap. 4 § rättegångsbalken (1942:740)
NJA 2006 s 464 (nr 52)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2006-07-04

Målnummer:
Ö774-06