En konkursförvaltare som väcker talan om s.k. bristtäckning enligt aktiebolagslagen har inte någon generell skyldighet att vid skadeståndsansvar tillse att svaranden vid ogillande av talan kan få ersättning för sina av domstol utdömda rättegångskostnader.


Lagrum:
17 kap. 1 § konkurslagen (1987:672); 2 kap. 2 § skadeståndslagen (1972:207); 18 kap. 7 § rättegångsbalken (1942:740)
NJA 2006 s 420 (nr 47)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2006-06-22

Målnummer:
Ö3143-04