Fråga om bevisbörda m.m. i ett mål avseende ersättning ur rättsskyddsförsäkring för skäliga och nödvändiga rättegångskostnader.


Lagrum:
18 kap. 8 § rättegångsbalken (1942:740)
NJA 2006 s 367 (nr 41)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2006-06-08

Målnummer:
T1559-04