Bestämmelsen i 15 kap. 8 § första stycket andra meningen RB om att en beslutad kvarstad omedelbart skall hävas när en talan som har väckts i saken återkallas är inte tillämplig, när talan återkallas på grund av att den skall prövas i annan ordning.


Lagrum:
15 kap. 8 § rättegångsbalken (1942:740)
NJA 2006 s 364 (nr 40)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2006-06-02

Målnummer:
Ö2242-06